З 80х років минулого століття до словника бізнес-управлінців увійшов термін «управління ланцюгами постачання» (англ. Supply Chain Management (SCM). Глобальне, широке поняття, що охоплює процеси від створення товару до моменту передачі його до рук споживачів.

Ланцюги постачання та закупівлі нерозривно пов’язані між собою. Якщо ми й говоримо про закупівлі (procurement) то, в тій чи іншій мірі, завжди розглядаємо їх у рамках процесів, що пов’язані з ланцюгами постачання. 

Яким чином автоматизована система управління закупівлями (SRM) може послужити управлінню ланцюгами постачання (SCM) – про це ця стаття.  

Коротко що означає SCM (Supply Chain Management)

SCM (Supply Chain Management) у загальному визначенні, це дисципліна, що включає в себе процеси з планування, організації, контролю, регуляції товарних потоків, починаючи від створення замовлення, закупівлі сировини з метою виробництва, розподілу, до постачання у кінцевий пункт замовлення.   

 SCM вирішує завдання з:

 • підвищення рівня обслуговування;
 • оптимізації виробничого циклу;
 • зменшення складських запасів;
 • підвищення продуктивності підприємства;
 • підвищення рентабельності;
 • контролю виробничого процесу.

Крім цього, SCM – це ще й управління потоками даних, фінансів, документів, ресурсів, що забезпечують роботу процесів у ланцюгах постачання з врахуванням ринкової ситуації, оптимальних умов для виконання поставок та збуту.

Щоб компанія залишалася конкурентоспроможною на ринку та могла б в подальшому розвиватися, вона повинна застосовувати сучасні цифрові рішення –  автоматизовані системи класу ERP, SCM, SRM – що дозволяють акумулювати, аналізувати та інтерпретувати ті дані, що були згенеровані на протязі всього ланцюга постачання та у вузлових центрах його мережі.

Закупівлі в рамках ланцюгів постачанням

Закупівлі – це процес придбання сировини, матеріалів, товарів та послуг потрібної якості для задоволення потреб бізнесу за узгодженою ринковою ціною. Закупівлі нерозривно пов’язані з ланцюгами постачання як частина бізнес-діяльності підприємства, що націлена на забезпечення стабільної роботи бізнесу та виробництво товарів та послуг.

Історично, управління в ланцюгах постачання і у закупівлях зокрема,  було орієнтоване на підвищення ефективності та зниження витрат. З часом, ці потреби не змінилися, але відбулися зміни в іншому: змінився ланцюг постачання з лінійної моделі на мережеву, кожен «вузол» мережі це своєрідна еко-система; у закупівлях  замовник як і раніше відіграє провідну роль у визначенні пріоритетів, але  й постачальник почав відігравати більш значущу роль – партнерську. Кажуть, що взаємодія між ними живе та помирає саме у цьому ланцюгу, а нині  у мережі постачання. Для того, щоб ця взаємодія відбувалася як найдовше та найефективніше були розроблені SRM (Supplier Relationship Management) системи, тобто системи взаємодії між замовником та постачальником та  управління закупівельними процесами.  

Сучасний SCMSRM  – замовник і постачальник у цифровому світі

Після світових економічних криз 20х, форс-мажорних ситуацій сьогодення,  компанії більш прискіпливо аналізують свої ланцюги постачання та технології управління ними.

Управління ланцюжком постачання сьогодні означає знати про замовника/постачальника все,  в сенсі, мати можливість та уміння проаналізувати всі можливі фактори, що стосуються взаємодії, мати можливість оперативно внести корективи.

На сьогодні існують і продовжують з’являтися нові технології цифрової трансформації ланцюжка постачання. У ланцюгах постачання починають застосовувати штучний інтелект (AI),  машинне навчання (ML), хмарні та периферійні обчислення, блокчейн, прогнозна аналітика, а подекуди, наприклад, у Інтернеті-речей вже застосовують автономне обладнання (роботи з обслуговування, дрони для доставки),  доповнену реальність (AR), віртуальну реальність (VR), 3D-друк, тощо.  Всі ці технології становлять фундамент четвертої промислової революції. В цих напрямках розвивається управління ланцюжком поставок загалом й управління закупівлями зокрема.

Що ж можливо зробити, щоб гарантувати стабільність та успішність бізнесу у майбутньому. Змінювати стратегічні підходи, готувати до змін та навчати персонал, автоматизувати та налаштовувати свої процеси, оцифровувати дані за допомогою сучасних електронних систем управління. Інтелектуальні SCM-SRM системи можуть допомогти підвищити ефективність збуту та скоротити витрати на виробництво товарів, допомогти оперативно реагувати на виклики, що виникають внаслідок змін у ланцюзі постачання – зовнішні, внутрішні, нормативно-правові.

Майбутнє SCM-SRM

Ланцюжок постачання майбутнього — це оперативність та взаємодія із замовниками, що формуються як мережеві процеси, які приходять на зміну прямій лінійній моделі.

Передові технології будуть все частіше використовуватися для підвищення прозорості та формування повного уявлення про роботу такої мережевої взаємодії, де кожен вузол – гнучкий, адаптивний та інтеграційно здатний до вбудови у загальну структуру.

Інструменти планування повинні стати більш інтелектуальними, щоб краще враховувати запити споживачів, не залежно від того, це бізнес-споживач, чи звичайний кінцевий споживач. Здатність адаптуватися до швидких змін буде обов’язковим елементом.

Системи SCM-SRM, засновані на даних та технологіях, допоможуть трансформувати управління ланцюжками поставок та досягти того рівня адаптивності та гнучкості мережі, без якого не обійтися у майбутньому.

SRM APS SMART як інструмент Supply Chain Management (SCM)

 APS SMART має велике поле для потенційного застосування. Саме гнучкість та адаптивність цієї системи дозволяє використовувати її можливості набагато ширше, ніж просто автоматизація процесів закупівель, торгів.

APS SMART забезпечує автоматизацію управління всього ланцюга закупівель від створення замовлення на потребу до фіксації поставки товару на склад. Тож, певною мірою, APS SMART може застосовуватися й для управління ланцюгами постачання. Розглянемо, які саме модулі системи, найбільш пристосовані для використання в управлінні ланцюгами постачання.  

Модуль APS Smart «Замовлення-Приймання»

Забезпечує зниження ризиків постачання,  підвищення ефективності постачання та роботи персоналу, завдяки:

 • Автоматичному формуванню замовлення з договору на поставку з автоматичним контролем номенклатурних позицій згідно з результатами торгів і наявності укладеного контракту;
 • Підтримці автоматичного формування ТТН та інших документів первинного обліку;
 • Можливості консолідації замовлень і їх поділу за різними параметрами;
 • Можливості електронного узгодження замовлень за різними маршрутами погоджень і ролями користувачів, у тому числі віддаленого узгодження;
 • Інтерактивному узгодженню і виконанню замовлення на поставку контрагентами безпосередньо у системі;
 • Можливості налаштування доступу до створення, коригування документів (або їх частин), а також перегляду інформації згідно попередньо налаштованої рольової моделі, забезпечує недопущення несанкціонованих змін узгоджених і затверджених замовлень;
 • Автоматичному закриттю та архівації замовлень, накопиченню інформації для розрахунку аналітики по процесах замовлення;
 • Можливості детального прогнозування приходу вантажів та візуалізації поставок на календарі;
 • Контролю приймання поставок (кількісно та якісно);
 • Інтеграції з модулем оцінки та розвитку постачальників;
 • Взаємодії з модулями контролю оплат постачальників та клієнт-банком;
 • Інтеграції зі складськими та обліковими системами.

Модуль APS Smart «Платіж»

Забезпечує швидкість та контроль оплати, мінімізує помилкові платежі; інтегрується з обліковою системою та клієнт-банком, підтримує:

 • Автоматизацію контролю платежів за завершеними/виконаними замовленнями;
 • Узгодження платежів онлайн у системі;
 • Блокування помилкового (повторного) відправлення одного й того самого платежу;
 • Автоматичне формування платіжних зобов’язань виходячи з виконаних закритих замовлень;
 • Можливість поділу платіжних зобов’язань на кілька платежів без обмежень за сумою чи кількістю платежів;
 • Формування платіжних доручень автоматично у внутрішню облікову систему, клієнт-банк Замовника.

«Календар Постачання» APS Smart

Включає автоматизацію обробки документів, планування завантаження персоналу, надає можливість:

 • Автоматичного формування календаря поставок із замовлень конкретних закупівель;
 • Датування, час поставки/прийомки, доступні для відвантаження автомобілі, контроль етапів постачання;
 • QR кодування документації;
 • Інтеграції зі складом.

Модуль APS Smart  «Контракт»

Забезпечує зниження витрат на вкладення договорів на 60-90%, пришвидшення укладання договорів на 30-70%, мінімізацію ризиків невідповідності контракту до тендерного рішення, надає:

 • Автоматичне створення договорів відповідно до прийнятого тендерного рішення;
 • Автоматичне створення різних типів Контрактів та Специфікацій
 • Наскрізний контроль номенклатури, кількості та термінів;
 • Бібліотека шаблонів контрактів;
 • Онлайн погодження, вибір маршрутів погодження;
 • Автоматична звітність про укладені договори в розрізі id-документу, назви, типу, загальної суми та валюти, його статусу та останньої дати його зміни, та номерів пов’язаних процедур закупівель;
 • Можливість інтерактивного погодження Постачальником;
 • Електронний архів.

Крім вищезазначених функціональних модулів, для ефективного управління ланцюгами постачання, та закупівлями ми рекомендуємо обов’язково використовувати інструменти/модулі – Прогнозування, Бюджетування, Планування.

Переваги управління ланцюгами постачання за допомогою SCMSRM

Зростання продуктивності. Автоматизовані процеси та гнучкий аналіз даних  допоможуть усунути вузькі місця у процесах компанії, прискорять робочі процеси та збільшать продуктивність.

Скорочення витрат у ланцюгу постачання. Акумуляція статистичних даних, прогнозна аналітика позбавляє необхідності працювати навмання в умовах, коли кожна помилка може коштувати дуже дорого. Зайві витрати на великі запаси, дефіцит, нескоординовані маршрути постачання – максимально мінімізуються, фактично до нуля.

Підвищення гнучкості та стійкості ланцюжка постачання. Тенденції та ситуація на ринку можуть змінитися будь-якої миті, тому велике значення мають стійкі системи управління, здатні адаптуватися до будь-якої ситуації. Обробка даних у реальному часі та інтелектуальний аналіз допомагають перерозподіляти ресурси між робочими процесами.

Підвищення якості продукції. Розробка продуктів та виробництво можуть спиратися на дані аналітики, швидко реагуючи на поточні тенденції ринку та побажання клієнтів. За допомогою машинного навчання – перевіряти та удосконалювати можливі варіанти.

Зростання якості обслуговування зовнішніх та внутрішніх клієнтів. Найкращі практики – гнучкі, адаптивні, орієнтовані на клієнта/замовника. Сучасні системи SCM-SRM пропонують конкурентні переваги, дозволяючи компаніям враховувати зворотний зв’язок від клієнтів та тенденції на всіх етапах, від планування, закупівлі, виробництва, розподілення до логістики останньої милі/постачання замовнику/кінцевому клієнту.

Цікавить оптимально ефективне застосування SCM-SRM? Порадьтеся з нашим консультантом!

Подібні записи